• Vocabulaire: Gaélique irlandais

  Quelque chose que je voulais mettre depuis très longtemps, quelques mots en gaélique irlandais. Même si l'anglais est plus que suffisant à savoir en Irlande, ne serait-ce qu'un petit mot par-ci, par-là en gaélique et vous ferez apparaître quelques rayons de soleil dans le cœur des irlandais (preuve que vous voulez vraiment vous intéressez à leur culture) et il sauront vous répondre à cette intention et vous le rendront au centuple!

  Vocabulaire: Gaëlique irlandais

  Irish Lesson with Celtic Harpist Dennis Doyle  EnglishIrishPhonetic
  1. Greetings
  Good Day Dia duit! djiah gwich
  Good Morning Dia duit ar maidin djiah gwich air mahdjeen
  --reply- Dia is Muire duit.

  djiahs murrah gwich

  2. Naming People
  What is your name? Cad is ainm duit? cahd iss anim ditch?
  --reply-- is my name ------is ainm dom. ---- iss anim dyum
  Dennis is my name Donnacadh is ainm dom. Don-nikah iss anim dyum
  Mary is my name Maire is ainm dom. Moirah iss anim dyum
  3. Pleasantries
  How are you? Conas tá; tú? co-nas tah tu
  I'm well...or Tá mé go maith tah may go mah or
  I'm well Táim go maith. tah-im go mah
  I'm not good. Níl mé go maith. neel may go mah
  I'm ...... Tá me.... tah may...
  wonderful Tá mé go hiontach. tah-may go hee-un-tachk
  fine Tá mé go breá. tah-may go brah
  bad Tá mé go dona tah-may go doe-nah
  medium Tá mé go measartha. tah-may go mas-ser-ah
  drunk Tá mé ar meisce. tah-may air meeish-kah
  very drunk Tá mé ólta. tah-may ole-tah
  mad (crazy or angry) Tá mé ar buille. tah-may air bu-ill-yah
  tired Tá mé tuirseach. tah-may ter-shock
  4. Parting
  Good bye Slán shlahn
  --reply Slán leat shlahn lyaht
  Goodbye for now Slán go fóill shlahn goh foihll


  5. Around the Table
  Would you like.. Ar mhaith leat... air why lyat..
  No Níl.. neel
  Yes Ba mhaith liom bah hwah lyum..
  What would you like? Cad ba mhaith leat? cahd ba hwah lyat?
  I would like... Ba mhaith liom.. bah hwah lyum..
  I wouldn't like.. Ní maith liom... nee my lyum
  I'd prefer B'fhearr liom... bar lyum..
  a cigarette toitín toit-tcheen
  coffee, please caife, le do thoil ccoffey, ledah hel
  lemonade líomanáid lemon-adj
  a coke cóc coke
  tea tae tay
  milk bainne bahn-nyeh
  ice cream uachtar reoite oo-akter roycheh
  eggs & bacon uibheacha agus bagún ovv vahah ugus bahgoon
  fruit torthaí tor-hee
  bread arán ahr-rahn
  butter im im
  jam subh soov
  meat feoil feeoil
  fish iasc ee-asc
  water uisce ishkah
  whisky uisce beatha ishkah bahhah
  beer beoir beeyore
  wine fíon feeon
  breakfast bricfeasta brick-festah
  lunch lón lahn
  supper suipéar sup-air'
  Thank you Go raibh maith agat. gura mie ugut
   
  6. Colors
  What color is it? Cén dath atá ar? kane dah ahtah' air?
  It is.. Tá sé... tah shay..
  red dearg djareg
  blue gorm gorum
  yellow buí bwee
  green glas glahs
  orange oráiste orrahshtah
  black dubh doov
  white bán bahn
  grey liath lee-ah
  brown donn dun
  pink bándearg bahn-djareg
  purple corcra kor'-krah
   
  7. Time
  What time is it? Cén t-am é? cane tom ay?
  It's.. Tá sé.. tah shay..
  1 AM Tá sé a haon a chlog ar maidin ..a hayn uh clug air mahdjeen
  2 AM Tá sé a dó a chlog ar maidin ..a doeh uh clug air mahdjeen
  3 AM ... a trí a chlog... ..a tree uh clug
  4 AM ... a ceathair a chlog... ..a ca-her uh clug
  5 AM ... a cúig a chlog.. . ..a ku-ig uh clug
  6 AM ... a sé a chlog... ..a shay uh clug
  7 AM ... a seacht a chlog... ..a shockt uh clug
  8 AM ... a hocht a chlog... ..a hokt uh clug
  9 AM .. a naoi a chlog.. ..a nyee uh clug
  10 AM ... a deich a chlog... ..a djay uh clug
  11 AM ... a haon déag a chlog.. ..a hayn djeg uh clug
  12 PM .. a dó dhéag a chlog ..a doe yeg uh clug
  or Noon meán lae ..man lay
  1 PM Tá sé a haon a chlog um tráthnóna ..a hayn uh clug um trahnoena
  2 PM Tá sé a dó a chlog um tráthnóna .. a doeh uh clug um trahnoena
  etc.
  12 PM a dó dhéag a chlog um tráthnóna. a doeh yeg uh clug um trahnoena
  or Midnight meán oíche ..man ee-hah
  2:30 Tá sé leathuair tar éis a dó.. ..leh-ooar tar eysh a doe
  3:15 Tá sé ceathrú tar éis a trí.. ..cahroo tar eysh a doe
  7:45 Tá sé ceathrú chun a hocht... ..cahroo hun a hokt
  7:10 Tá sé a deich tar éis a seacht. a djay tar eysh a shockt
  half hour after leathuair tar éis leh-ooar tar eysh
  quarter after ceathrú tar éis cahroo tar eysh
  quarter to ceathrú chun cahroo hun
  ten after deich tar éis djay tar eysh
  8. Some Nouns
  What's that? Cad é sin? cahd ay shin?
  It's a... Is ... é. Iss.......ay.
  It's a...radio Is raidió é. Iss rahdee-oh ay.
  cabinet cófra coffrah
  window fuinneog fwin-ngog
  curtains cuirtíní kurt-chin-nee
  newspaper nuachtán noo-ak-tan
  book leabhar lyore
  wall balla bahllah
  flowers bláthanna bla-ha-nah
  mirror scáthán scah-hen
  clock clog clug
  fire tine chinneh
  the man an fear un far
  the woman an bhean un van
  the floor an t-urlár un ter-ler
  classroom seomra scoile shome-rah skullyeh
  bathroom seomra folctha shome-rah folk ha
  Where is the bathroom? Cá bhfuil an seomra folctha ? cah hwill un shome-rah folk ha ?
  class rang rahng
  pencil (lead pen) peann luaidhe paen loo-ey
  desk deasc dayshk
  table bord bord
  teacher múinteoir moo-un-cheore
  scholar scoláire sko-larleh
  student mac léinn mac-layn
  black board clár dubh clar-doov


  9. The Verb "to be"
  sentence structure= verb + subject + modifiers
  I am Tá mé tah may
  you are Tá tú tah too
  He is Tá sé tah shay
  It is... Tá sé tah shay
  She is... Tá sí tah shee
  We are... Táimid tah mwidj
  You all are.. Tá sibh tah shiv
  They are... Tá siad tah shee-id
  10. The Prepositional Pronoun "ar"
  on..., on me, on you, on him or it, on her, on us, on you (plural), on them ar...orm,ort, air, uirthi, orainn, oraibh orthu air, orum, ort, air, orinn, oriv, or-hoo
  sentence structure= verb +condition + on.....
  I am sick (The sickness is on me) Tá slaghdán orm. tah shlayden ourm
  He is sick (The sickness is on him) Tá slaghdán air. tah shlayden air
  I am happy Tá áthas orm. tah a-has orum
  She is happy Tá áthas uirthi. tah a-hass er-hee
  I am sorry Tá brón orm. tah broan orum
  I am afraid Tá eagla orm. tah uglah orum
  I am angry Tá fearg orm. tah fareg orum
  I am ashamed Tá náire orm. tah nareh orum
  I am hungry Tá ocras orm. tah ocrus orum
  I am thirsty Tá tart orm. tah tart orum
  11. Some Adjectives
  They are early Tá siad go luath. tah sheeid gu lu-ah
  You are late or slow Tá tú mall. tah too guh mahl
  He is fast. Tá sé go tapaidh. tah shay guh tahpee
  He is laying down. Tá sé ina luí. tah shay innah gnlu-ee
  He is old. Tá sé sean. tah shay shan
  It is new. Tá sé nua tah shay noo-ah
  She is beautiful. Tá sí go hálainn. tah shee guh hall-in
  He is tall. Tá sé ard. tah shay ard
  He (or it) is soft. Tá sé bog. tah shay bog
  'Tis a soft day. Lá bog é. lah bog ay
  It is hard (surface). Tá sé go crua. tah shay go cruah
  It is hard (work). Tá sé go deacair. tah shay guh djakker
  It is dirty. Tá sé salach. tah shay sallahck
  It is clean. Tá sé glan. tah shay glahn
  It is cold outside. Tá sé fuar amuigh. tah shay foo-ar amwee
  It is wet. Tá sé fliuch. tah sahy fluhck
  It is dry Tá sé tirim. tah shay chirrim
  It is hot inside Tá sé te istigh. tah shay chay ishtgee
  It is fat Tá sé ramhar. tah shay rour
  It is thin. Tá sé tanaí. tah shay tanee
  Was it hot outside? An raibh sé te amuigh? un roe shay chay amwee
  No Ní raibh.. nee roe
  Yes Bhí. vee
  I was cold. Bhí mé fuar. vee may foo-ir
  12. Some Verbs
  I was... Bhí mé .... vee may
  eating my lunch ag ithe mo lón eg eehah moe lone
  watching TV ag féachaint ar an teilifís eg fehckent air un tellefish
  drinking whiskey ag ól uisce beatha eg ole ishkah bah-hah
  fighting with my wife ag troid leis mo bhean céile eg troid lesh moe van kaylah
  reading a book ag léamh an leabhar eg lay-uh un lyore
  walking on the road ag siúl ar an bothar eg shooil air un boe-her
  going to.. ag dul go dtí.. eg dull go djee
  the store an siopa eg dull go djee un shoappah
  the bathroom sa seomra folctha eg dull go djee sah shumrah foelkah
  big fair aonach mhór eg dull go djee un aynohck wore

  13. Useful Phrases:
  I am.. Is mise.. iss mishheh..
  please Más é do thoil é mushayduh-hulyah
  Thank you Go raibh maith agat guramahhagut
  Thank God Buíochas le Dia bweeahhkus lay djeeah
  Take it easy Tóg bog é toge boag ay
  Never mind Ná bac leis nah bahk lesh
  Be careful Bí curamach be kuramakh
  Be quiet Bí ciúin be ku-in
  shut your mouth Dún do bheal dun doe vale
  Kiss my arse Póg ma thoin poag mah hone
  good bye ( if staying) Slán leat shlahn lyaht
  goodbye (if going) Slán agat shlahn ugut
  good night oíche mhaith ee-ha-why
  pardon me gabh mo leithscéal gomolyesh-kale
  alright ceart go leor kyart go lyore
  listen to me eistigi liom eshtigee lyum
  say it again, please Abair é sin arís, le do thoil abber ay shin areesh, ledah hell
  14. Blessings & Curses
  Go raibh míle maith agat do Dennis King
   
  Things to say to your friends and lovers
   
  May you have a thousand good things = Many thanks! Go raibh míle maith agat! guh ruh meel'uh mah uhguht
  My thousand loves Mo mhíle grá moh veela grah
  My fair darling mo mhúirnín bán moh vor-neen bahn
  My thousand treasures = darling Mo mhíle stór moh veelah shtore
  I love you Tá grá agam duit tah grah ugum ditch
  Your honey-mouth Do bhéilín meala doh vayleen mahlah
  My secret (love) Mo rún moh roo-in
  Happiness on you = Thank you! Sonas ort! sonuhs ort
  A gold ring on you = Bravo! Thank you! Fáinne óir ort! fahn'uh oer' ort
  Good you = Good for you! Maith thú! mah hoo
  My music you = Bravo! Good for you! Mo cheol thu! muh kyoel hoo
  My seven blessings on you Mo sheacht mbeannacht ort! muh haext baenuhxt ort
  May God not weaken your hand = More power to you! Nár lagaí Dia do lámh! nahr lagee d'eeuh duh lahv
  May you live long! Go maire tú! guh mar'uh too
  May you go live to the hundred Go dté tú an céad! guh d'ay too uhn k'ayd
  Prosperity from God on you Bail ó Dhia ort! bal' oe jeeuh ort
  God's bounty on you = God bless you! Rath Dé ort! rah d'ay ort
  May God put luck on you = Best of luck to you! Go gcuire Dia an t-ádh ort! guh gir'uh d'eeuh uhn tah ort
  God's blessing with you Beannacht Dé leat! baenuhxt d'ay l'aet
  May your trip succeed with you = Have a successful trip! Go n-éirí do thuras leat! guh n'ayr'ee duh huruhs l'aet
  May the road succeed with you Go n-éirí an bóthar leat! guh n'ayr'ee uhn boehuhr l'aet
   
  Things to say to your enemies
   
  To hell with you Go hifreann leat! guh hif'r'uhn l'aet
  Go in the devil's house Téigh i dtigh diabhail! t'ay uh d'ee d'aul'
  May the devil take you with him Go mbeire an diabhal leis thú! guh mer'uh uhn d'aul l'es' hoo
  Your soul to the devil D'anam don diabhal! danuhm duhn d'aul
  Your body to the devil Do chorp don diabhal! duh xorp duhn d'aul
  Go to the devil Imigh sa diabhal! im'ee suh d'aul
  Damnation on you Damnú ort! damnoo ort
  Scorching and burning on you Loscadh is dó ort! loskuh uhs doe ort
  Smothering and drowning on you Múchadh is bá ort! mooxuh uhs bah ort
  A shroud on you Marbhfháisc ort! maruhvahs'k' ort
  May the devil choke you Go dtachta an diabhal thú! guh daxtuh uhn deel hoo
  May the cat eat you, and may the devil eat the cat! Go n-ithe an cat thú, is go n-ithe an diabhal an cat! guh nee-ha un caht hoo, iss guh nee-ha un deel un caht
  15. More Prepositional Pronouns
  I like... Is maith liom... iss mah lyum..
  I don't like... Ní maith liom... nee mah lyum..
  Would you like tea? Ar mhaith leat tae? air why lyat tay?

  The preposition "ag" (at) will combine with "mé" (I or me) to form "agam" (at me). The preposition is combined with the pronouns "mé, tú, sé,sí, etc." into one word. This feature with "agam", "agat","againn", etc. also form an idiom that means "having". "Tá cóta agat" literally means: "The coat is at you", but really means "You have the coat". This mixing of prepositions with the pronouns also works with the preposition "le" (with). For example:
  with le leh
  with me liom lyum
  with us linn lyinn
  with you leat lyat
  with you (plural) libh liv
  with him/on it leis lesh
  with them leo loe
  with her léi lay-hee

  "Le" means "with", but it can also be used as a idiom which means to own.
  Here are some different ways that "le" is used:
  I'm here with Martin. Tá mé anseo le Máirtín. tah may unshaw leh mar-tcheen
  I agree with Martin (I am with Martin) Tá mé le Máirtín. tah may leh mar-tcheen
  I own that new car. (car is with me) Tá carr nua seo liom. tah carr nooah shaw lyum
  Health with you! Slán leat! shlahn lyaht
  Move thyself! Bog leat! bug lyaht
  It's good with me (I like .....) Is maith liom... iss mah lyum
  You don't like... Ni maith leat... nee mah lyum
  I don't care. Is cuma liom. iss cumma lyum
  I prefer....... Is fear liom. iss far lyum
  If you can. Más féidir liom. mahs faydjer lyum
  You can't. Ní féidir leat. nee faydjer lyat
  Cheers! Sláinte! shlahntcheh
   
  « Dublin " Time-Lapse""La Rose du Monde" de William Butler Yeats »
  Partager via Gmail

  Tags Tags : , , , ,
 • Commentaires

  2
  Freaky French Frog Profil de Freaky French Frog
  Jeudi 12 Janvier 2012 à 21:02

  Moi aussi! Je ne sais pas si j'aurrai le temps d'y parvenir! J'ai déjà bien asser avec l'anglais, et depuis peu j'apprends deux nouvelles langues étrangères: L'espaniol et le grec moderne.
  Mais me connaissant, je trouverai toujours du temps et la motivation pour retenir quelques phrases de bases.

  Gabrielle

  1
  Mercredi 11 Janvier 2012 à 22:02

  Il est certain que si parvenais à apprendre toute cette listes, les irlandais auraient de quoi être être impressionnés ! Alors je crains que je me contenterai de me contenter de   ce que je connais déja ("slainte" "failte" et "slan") déja pas mal.... ! Langue magnifique en tout cas. Bises

  Esclarmonde

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :